Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z Art. 13 (zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych)

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest firma OknoPlus sp. z o.o.  prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.P. OknoPlus sp. z o.o. z siedzibą w Libertów, ul. Zgodna 55 30-444 Kraków-Libertów.

Dane kontaktowe

Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na adres: ul. Zgodna 55, 30-444 Kraków –Libertów  lub na adres poczty elektronicznej mail do wszystkich spraw związanych z danymi: daneosobowe@oknoplus.com.pl.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez OknoPlus w celach:

 • zawarcia i realizacji umowy, w tym umowy gwarancji jakości (jeżeli została udzielona),
 • realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym wystawienia faktury VAT oraz wykonania obowiązków z rękojmi za wady;
 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z umowy, w tym z umowy gwarancji na wypadek sporu;
 • marketingu bezpośredniego;
 • innym niż wskazany powyżej – na podstawie odrębnej zgody Klienta.

W przypadku, w którym Klient wyraził odrębną zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingu produktów i usług własnych, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Klienta; przysługuje Klientowi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym profilowanie może mieć miejsce tylko w takim zakresie, w jakim jest to dopuszczalne w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a w szerszym zakresie – na podstawie odrębnej zgody. Profilowanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towaru lub usługi posprzedażowej (np. dokonania przeglądu lub konserwacji towaru), najlepiej dopasowanej do potrzeb Klientów, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Dane osobowe Klienta są przechowywane przez okres realizacji umowy oraz po jej zrealizowaniu przez okres konieczny do celów, dla których zostały zebrane, który najczęściej będzie pokrywał się z okresem przedawnienia roszczeń związanych z umową.

Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej, niż do chwili cofnięcia przez Klienta zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe Klienta mogą być powierzone przez OknoPlus:

 • producentowi lub dostawcy towaru,
 • podmiotom świadczącym usługi montażowe, gwarancyjne, pogwarancyjne,
 • podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, transportowe i kurierskie,
 • ubezpieczycielowi (w przypadku ubezpieczenia przez Klienta towaru za pośrednictwem Administratora),
 • podmiotom świadczącym obsługę księgową,
 • kancelariom prawnym w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebą rozwiązywania sporu z Klientem

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Klientowi prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Klientowi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.