Kto jest Administratorem danych osobowych w procesie rekrutacji?

 

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Przedsiębiorstwo Produkcyjne OknoPlus sp.  z o.o. z siedzibą w Liberowie.

 

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy?

 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w celu wyłonienia osoby, która w naszej ocenie może najlepiej spełniać nasze oczekiwania. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy w ramach wstępnej oceny dokumentów aplikacyjnych oraz na potrzeby organizacji i przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych. Dane osobowe kandydatów do pracy nie podlegają profilowaniu ani automatycznym decyzjom.

 

Na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe kandydatów do pracy?

 

Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Przepis ten uprawnia pracodawcę do żądania od kandydata następujących informacji:

  • imienia (imion) i nazwiska,
  • imion rodziców,
  • daty urodzenia,
  • miejsce zamieszkania,
  • wykształcenie oraz
  • przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Dane osobowe inne, niż wskazane powyżej, przetwarzamy na podstawie zgody kandydata do pracy i tylko w przypadku, gdy kandydat do pracy z własnej inicjatywy uzna za korzystane dla siebie przekazania nam tych danych. W tym przypadku, proszę o zamieszczenie w dokumentacji aplikacyjnej klauzuli o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez PP OknoPlus sp. z o.o. z siedzibą w Libertowie, w zakresie danych osobowych wykraczający ponad te, które Pracodawca może żądać na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy. Oświadczam, że dane te zostały przekazane przeze mnie dobrowolnie i z własnej inicjatywy.

Dane osobowe kandydatów do pracy możemy również przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Może to mieć miejsce w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jeżeli w związku z procesem rekrutacji doszłoby do sporu z kandydatem do pracy.

 

Jak długo przechowujemy dane osobowe kandydatów do pracy?

 

Dane osobowe kandydatów do pracy są przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego oraz po jej zrealizowaniu przez okres konieczny do ochrony uzasadnionych interesów Administratora. W przypadku braku zastrzeżeń do przebiegu procesu rekrutacji, dane osobowe kandydatów do pracy, z którymi nie została zawarta umowa o pracę, zostaną usunięte najpóźniej po upływie 2 (dwóch) miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

Kandydat do pracy może jednak udzielić nam zgody na przetwarzanie Jego danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych. W tym przypadku dane osobowe kandydata do pracy będą przechowywane i przetwarzane w procesach rekrutacyjnych dłużej niż przez okres 1 (jednego) roku. W celu udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych proszę o zamieszczenie w dokumentacji aplikacyjnej klauzuli o treści:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w dokumentach aplikacyjnych w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez PP OknoPlus sp. z o.o. z siedzibą w Libertowie.

 

Jakie prawa przysługują kandydatom do pracy?

 

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dotyczących jego osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania jego danych, a także prawo do przenoszenia danych.

Kandydatowi do pracy przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli przetwarzanie to odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

 

Czy kandydat do pracy ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych?

 

Tak. Jeżeli Administrator rozpocznie przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody kandydata do pracy, kandydat do pracy ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Czy kandydatowi do pracy przysługuje prawo skargi?

 

Tak. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydata do pracy, kandydatowi do pracy przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

 

Czy podanie danych osobowych przez kandydata do pracy jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych przez Kandydata do pracy jest dobrowolne, jednakże niezbędne do tego, aby uczestniczyć w procesie rekrutacji.

 

Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych

W celu uzyskania dalszych informacji związanych z przetwarzaniem danych osobowych kandydatów do pracy można się z nami kontaktować pod adresem: daneosobowe@oknoplus.com.pl